Personal d’atenció directa Llars i Residències – Grup Fundació Ramon Noguera

Informació de l'oferta de feina

Descripció:

• D’acord amb els procediments i/o protocols establerts pel Grup Fundació Ramón Noguera, el Departament de Benestar Social, la normativa vigent, i les pautes marcades pel seu superior jeràrquic, dur a terme les activitats d’atenció directa a l’usuari amb discapacitat intel·lectual, seguint els procediments establerts, gestionant les incidències que puguin sorgir i actuant segons els principis d’actuació establerts per la normativa vigent.

ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL
• Dur a terme les activitats programades seguint el programa general establert, el procediment del Pla de Vida amb l’objectiu de potenciar el benestar, l’autonomia i la millora de qualitat de vida de cada usuari. Així com, transport dels usuaris a les diferents activitats planificades.
• Amb el suport i seguiment del Tècnic de l’àrea psicològica, fer el seguiment del Pla de Vida i Pla d’acció: col·laborar en la identificació d’objectius de vida i necessitats de suport, gestió i/o provisió de suports, seguiment de la provisió dels suports.
• Amb el suport i seguiment del Tècnic de l’àrea psicològica, i seguint les pautes marcades, fer les valoracions periòdiques sobre el grau d’assoliment dels objectius individuals dels usuaris que pertanyen al seu grup.
• Responsable d’omplir i llegir els registres diaris obligatoris. Així com fer el manteniment i control dels registres: higiene, medicació, crisis,…
• Facilitar l’atenció integral (higiene personal, vestit, alimentació, administració de medicació, trasllats de dependències…)
• Preparar, administrar i registrar segons necessitat la medicació dels usuaris que té assignat seguint les indicacions de l’equip mèdic.
• Tenir cura de la residència: compres, intendència, ordre i neteja
• Realitzar les tasques encomanades per direcció i/o coordinadors
• Fer d’agent interlocutor entre l’usuari i la societat amb l’objectiu de potenciar la màxima integració de l’usuari.
• Vetllar per la seguretat de cada un dels usuaris.

Nivell de l’oferta: Empleat

Estudis mínims: Pensem en una persona activa i dinàmica. Es valorarà experiència en lloc de treball igual i/o similar.

Coneixements necessaris: Pensem en una persona activa i dinàmica. Es valorarà experiència en lloc de treball igual i/o similar.

Experiència mínima: Es valorarà experiència en lloc de treball igual i/o similar.

Requisits imprescindibles: Requisit imprescindible tenir carnet de conduir. I, formació en l’àmbit de la dependència (atenció a persones en situació de dependència, integració social…).

Horari: A convenir

Salari: Segons conveni

Cargando ...